AGB

Warunki & postanowienia sprzedaży

1. NOWE KONTA
Zebco Europe Ltd ("Spółka") według własnego uznania otworzy nowe konta dla bona fide nabywców pod warunkiem przeprowadzenia przez nas wywiadu oraz zapewnienia przez ciebie ("Nabywca") zadowalających referencji bankowych i handlowych. Warunkiem będzie gotówka za każde zamówienie, chyba że zostanie ustanowiony wiarygodny precedens handlowy, a Spółka zgodzi się na odroczenie płatności.

2. ZAMAWIANIE TOWARÓW
2.1 Nabywca przy zamawianiu podaje następujące dane:
2.1.1 pełne numery towarów i poprawne opisy;
2.1.2 nazwę i adres, na który towary mają być wysłane;2.1.3 nazwę i status osoby zamawiającej; oraz
2.1.4 pełną nazwę i adres spółki lub firmy do zafakturowania.

2.2 Jeżeli Spółka nie wyraziła zgody na alternatywne warunki płatności zgodnie z klauzulą 1, Nabywca dołączy do zamówienia czek lub weksel na pełną płatność za zamówione towary.

3. CENY
3.1 Ceny na fakturach będą cenami obowiązującymi w dniu wysyłki towarów, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej w formie pisemnej.
3.2 Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących cen od czasu do czasu lub wycofania produktów ze swego katalogu produktów bez uprzedniego powiadomienia Nabywcy.

4. Dostawa & dostawa ekspresowa
4.1 Dostawa będzie przeprowadzona przez pocztę lub przez naszych wyznaczonych przewoźników.
4.2 Koszty przesyłki będą pokrywane przez nas dla wszystkich zamówień powyżej wartości 300 funtów (z wyłączeniem podatku VAT). Do zamówień poniżej 300 funtów będzie dodawana opłata za przesyłkę w wysokości 8 funtów plus VAT. Przesyłka zostanie obciążona kosztem opłaty za dostawę przy przesyłkach na Wyspy Normandzkie, Wyspę Man, Szetlandy i inne obszary, gdzie zostały poniesione dodatkowe koszty transportu.
4.3 Wszystkie zamówienia o wartości mniejszej niż 300 funtów netto będą podlegać opłacie za przesyłkę w wysokości funtów.
4.4 Dołożymy wszelkich starań, aby realizować zlecenia w jednej przesyłce. W przypadku niekompletnych przesyłek, kolejne przesyłki uzupełniające będą opłacane przez nas aż do wypełnienia zlecenia, chyba że powiadomisz nas inaczej. Wszelkie salda zamówień towarów, które nie stały się dostępne i nie zostały wysłane, po 3 miesiącach od momentu złożenia zamówienia zostaną automatycznie anulowane, chyba że termin anulowania został wcześniej przez ciebie określony.
4.5 Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wysyłki zamówień jeśli stan konta nie jest zgodny z ustalonymi warunkami płatności lub jeśli Nabywca naruszył niniejsze Warunki i Postanowienia.
4.6 Przesyłki za pobraniem są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu i według wyłącznego uznania Spółki.

5. USZKODZENIA, BRAKI I NIEDOSTARCZENIE
5.1 Wszystkie paczki i pojemniki po otrzymaniu przez Nabywcę powinny być sprawdzone pod kątem uszkodzeń lub naruszenia oryginalnych zamknięć, a nota wysyłkowa podpisana w celu potwierdzenia otrzymania.
5.2 Spółka nie przyjmuje roszczeń w odniesieniu do uszkodzeń podczas transportu, braków lub niedostarczenia, chyba że do Spółki i przewoźnika wpłynie pisemne zawiadomienie napisane przez odbiorcę, zgodnie z poniższym:
5.2.1 dla uszkodzeń podczas transportu - w ciągu 3 dni od otrzymania towaru;
5.2.2 dla braków - w ciągu 3 dni od otrzymania towaru; lub5.2.3 dla niedostarczenia - w ciągu 10 dni od daty na fakturze.


6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
6.1 Z zastrzeżeniem klauzuli 6.3, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe wynikające z wykorzystania lub konwersji dostarczanych towarów.
6.2 Nabywca zabezpiecza Spółkę w odniesieniu do wszelkich roszczeń wniesionych przez stronę trzecią w stosunku do Spółki w odniesieniu do takiej straty lub uszkodzenia.
6.3 Niniejsze Warunki i Postanowienia nie działają w celu wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności Spółki za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem Spółki, jej podwładnych, pracowników lub agentów.

7. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
7.1 Nie naruszając klauzuli 8.1, własność wszystkich towarów dostarczanych przez Spółkę nadal spoczywa po stronie Spółki i Spółka zastrzega sobie prawo przejęcia ich do momentu gdy wszystkie pieniądze należne Spółce od Nabywcy zostaną wpłacone w całości.
7.2 Nabywca zachowa i będzie oddzielnie przechowywał wszystkie te towary w taki sposób, aby mogły być łatwo zidentyfikowane jako przedmioty należące do Spółki.
7.3 Nabywca niniejszym nieodwołalnie udziela uprawnień Spółce lub jej przedstawicielom, aby wejść na teren wszelkich pomieszczeń będących własnością lub kontrolowanych przez Nabywcę i usunąć lub ewentualnie odłączyć towary z tych pomieszczeń lub z innych towarów lub posesji.
7.4 Nabywca może sprzedawać towary po pełnej wartości rynkowej na rachunek Spółki. Każda taka sprzedaż będzie sprzedażą lub wykorzystaniem majątku Spółki przez Nabywcę we własnym imieniu Spółki i Nabywca dokonując takiej sprzedaży, będzie działał jako zleceniodawca. Dopóki własność w postaci towarów nie opuści Spółki, wszelkie wpływy ze sprzedaży towarów zostaną oddane w zarządzanie powiernicze Spółki i nie będą mieszane z innymi pieniędzmi lub wpłacane na jakiekolwiek zadłużone konta bankowe i będą w każdym czasie identyfikowalne jako pieniądze Spółki.

8. UBEZPIECZENIE
8.1 Wszystkie towary dostarczone Nabywcy są ryzykiem Nabywcy do momentu otrzymania za nie pełnej płatności.
8.2 Nabywca ubezpiecza towary na własny koszt do pełnej wartości ich wymiany. Nabywca odda wszelkie wpływy z roszczeń ubezpieczeniowych odnoszących się do towarów dostarczonych przez Spółkę, ale jeszcze nie zapłaconych, w zarządzanie powiernicze Spółki.

9. ZWROT TOWARÓW
9.1 Towary zwracane do Spółki z powodu dostawy w stanie uszkodzonym, będą przyjmowane tylko jeżeli wysłano odpowiednie pisemne zawiadomienie, zgodnie z klauzulą 5. 
9.2 Celem poprawnego zwrotu towarów do Spółki ze względu na nieprawidłową wysyłkę zamówienia Nabywcy przez Spółkę, muszą one zostać zwrócone za opłaceniem transportu (opłata podlega zwrotowi przez Spółkę) i w dobrym stanie w terminie 14 dni od daty otrzymania, w przeciwnym razie będą uznane za przyjęte, a faktury zostaną skorygowane zgodnie z klauzulą 10.5. Inne zwracane towary zostaną przyjęte tylko jeśli ich zwrot został wcześniej potwierdzony na piśmie przez Spółkę, a także muszą one zostać zwrócone w dobrym stanie za opłaceniem transportu.
9.3 W przypadku towarów zwracanych z innego powodu niż z powodu uszkodzenia podczas transportu lub nieprawidłowej wysyłki, Spółka zastrzega sobie prawo pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości 15% wartości netto na pokrycie pierwotnych kosztów transportu oraz pakowania i obsługi, a także nie zwróci kosztów transportu. Minimalna opłata manipulacyjna w wysokości 10 funtów zostanie nałożona naOchrona danych